hoevenwerking

“Wat wil je worden?” vroeg de juf.
‘t Was in de derde klas.
Ik keek haar aan en wist het niet.
Ik dacht dat ik al iets was.

Toon hermans

Zelfvertrouwen

Voor kinderen is het belangrijk om zich in de huidige snel veranderende maatschappij evenwichtig te ontwikkelen. Leren de kracht in jezelf te vinden en maatschappelijk optimaal functioneren vloeien samen.
Ieder mens heeft eigen unieke talenten, wil in essentie groeien en zichzelf ontwikkelen. We willen hen leren om te vertrouwen in zichzelf. Om om te leren omgaan met hun gevoel. Door het zoeken naar zijn eigen richting leert een kind zijn innerlijke kompas kennen en erop te vertrouwen waardoor zekerheid en zelfvertrouwen groeien. 

Sociaal emotioneel leren

Kom op voor jezelf, luister naar jezelf in alle respect voor de ander.  Je mag boos zijn, maar op een manier dat je daarbij niets of niemand kwetst. Veilig voelen en je goed voelen is de belangrijkste voorwaarde voor een natuurlijke ontwikkeling. We beseffen dat het belangrijk is om kinderen met hun gevoelens te leren omgaan. Alle gevoelens mogen er zijn we oefenen om er op een handige manier mee om te gaan.

We hanteren verbindende communicatie met elkaar en met kleuters. Daarnaast gaan we op zoek om hen manieren aan te reiken om elkaar te leren aanvaarden. Om respect te krijgen voor ieders mening. Zonder oordeel een win-win-situatie verkrijgen. We willen kinderen leren positief om te gaan met verschillen en gelijkenissen in de eigen leefkring. Wij zijn allemaal unieke mensen met een uniek verhaal. Enkel vanuit een waardering voor dit uniek-zijn wordt écht samenleven mogelijk. 

We oefenen met kleuters om “STOP” te zeggen als iemand over je grens gaat. We leren tevens om ook te stoppen met wat we bezig zijn als we “STOP” horen, niet zo vanzelfsprekend als je je boos voelt. Dit doen we ondermeer op school aan de hand van de methode ‘zachtjes balen’.

Er bestaan geen goede of slechte gevoelens. Alle gevoelens zijn jouw uniek beleefde gewaarwordingen die komen en gaan zoals de golven van de zee. Zonder oordeel leren kijken naar deze sensaties in jezelf zorgt voor eigenliefde. De juffen helpen jou om met al deze gevoelens om te gaan. Een E-motie betekent, energie in beweging. Een beweging dat van binnenuit naar buiten komt door middel van lichamelijke gewaarwordingen. Het is oké.

Ervaringsgericht

Er wordt een sterke voedingsbodem gecreëerd van waaruit leren een natuurlijk en blij makend proces is. Kinderen zijn nieuwsgierig en willen van nature leren. Als kinderen de mogelijkheid krijgen tot een zelfgestuurde ontplooiing, volgen ontwikkeling en leren vanzelf. Een “lerend leven” is een continue ontdekkingsreis waar het beste in één ieder naar boven komt.
We werken binnen een structuur waarbinnen de kinderen ook nog de kans krijgen zelf structuur te creëren. We proberen hen zoveel mogelijk zelf creatief te laten denken, de dingen zelf te laten oplossen. Het is door het zelf te ervaren dat ze het meeste leren en waarbij ze het gevoel krijgen dat ze iets waard zijn. Vanuit het spel van de kinderen ontstaan veel spontane “leer”activiteiten. Zo krijgen ze ook de kans om hun eigen kwaliteiten en talenten te ontdekken.

Klasdoorbrekend

De 2 klaslokalen zijn van elkaar gescheiden door een dubbele tussendeur.  Hiervan maken we vaak gebruik om klasdoorbrekend te werken.
Het is mooi hoe oudere kleuters jongere kleuters een goed gevoel kunnen geven. En andersom. Ze leren samenwerken en kunnen veel leren van elkaar.

Regels en afspraken zijn er om de veiligheid van ieder te garanderen maar kunnen aangepast worden naar gelang de noden van de groep.

Als begeleiders willen we

 • beseffen dat leren vanuit eigen motivatie een langduriger en diepgaander effect heeft dan van buitenaf gestuurd leren. Het kind dat vanuit eigen motivatie leert, is in staat de eigen prestaties te beoordelen en bij te sturen
 • een plek waar het kind centraal staat, niet het product
 • een persoonlijk contact met elk kind
 • een veilige leeromgeving bieden waarin kinderen zichzelf en hun eigen unieke talenten leren kennen en ontwikkelen, waarbinnen ze verantwoordelijkheid durven nemen voor hun keuzes
 • een ondersteuning zijn bij het ontdekken, leren en spelen.
 • kinderen het gevoel geven dat we ze “zien” en dat ze mogen “zijn”
 • kinderen op een positieve manier benaderen en stimuleren, hen bevestigen in wat ze goed doen
 • luisteren zonder oordeel
 • duidelijkheid en een structuur bieden waarbinnen ze vrij kunnen bewegen
 • Het kind helpen het vertrouwen in zichzelf te behouden
 • kinderen leren opkomen voor zichzelf op een verantwoorde manier
 • mee leren met elk kind
 • geloven in elk kind
 • kinderen leren omgaan met het anders zijn van mensen, elke dag leren om positief met elkaar om te gaan
 • een thuisgevoel creëren; een plaats waar ze zich gedragen en aanvaard voelen
 • een ruimte creëren waarin alle gevoel kan geuit worden: je mag lachen, je mag wenen, je mag boos en bang zijn,… alle gevoel mag er zijn! Wel op een manier die aanvaardbaar is naar anderen toe.
 • veiligheid, aanbod en ondersteuning bieden

welkomsboekje Hoeven